بازدید ریاست محترم دانشگاه از نمایشگاه عاشورایی بسیج دانشجویی